Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä

Laadukasta talousvettä

Keski-Uudenmaan Vesi on tukkuvesiyhtiö, joka valmistaa ja toimittaa talousveden osakaskunnilleen. Aikaisemmin meidät tunnettiin nimellä Tuusulan seudun vesilaitos. Käytännön vesiasioissa kuten vesisopimukseen, -liittymään tai vesimittarin vaihtoon liittyvissä asioissa pyydämme teitä olemaan yhteydessä oman kuntanne vesihuoltolaitokseen.

Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymän riskienhallintasuunnitelma

Keski-Uudenmaan Veden riskinarviointi on tehty Maailman terveysjärjestön suositteleman Water Safety Plan (WSP) -periaatteen mukaisesti. Koko vedentuotantoketjun kattava riskienarviointi - pohjaveden muodostumisalueilta jäsenkuntien verkostojen alkupisteisiin - tehtiin alun perin vuonna 2016 yhteistyössä vesilaitoksen henkilökunnan, terveydensuojeluviranomaisten sekä ulkopuolisen konsultin kanssa.

Mahdolliset veden laatuun ja toimitusvarmuuteen vaikuttavat riskit luokiteltiin vakavuuden perusteella ja niille laadittiin toimenpide- ja seurantaohjelmat riskien hallitsemiseksi. WSP:n mukainen riskienarviointi kattaa vesihuoltolain edellyttämän selvillä olo- ja tarkkailuvelvoitteet sekä talousvesiasetuksen 1352/2015 vaatimukset.

Riskienarviointi käydään läpi säännöllisesti terveydensuojeluviranomaisen kanssa ja terveydensuojeluviranomainen valvoo, että veden laatua ja toimitusvarmuutta turvaavat toimenpiteet tulee tehdyksi vesihuoltolaitoksella. Terveydensuojeluviranomainen on hyväksynyt riskinarvioinnin (9.3.2021).

Talousvettä tarkkaillaan terveydensuojeluviranomaisen hyväksymien valvontatutkimusohjelmien mukaisesti. Talousveden laadun valvonta koostuu omavalvonnasta ja viranomaisvalvonnasta. Riskinarvioinnin perusteella seuraavien muuttujien tutkimustiheyttä on vähennetty viiden vuoden välein tutkittavaksi: syanidit, radon, uraani, viitteellinen annos, bentseeni, 1,2-dikloorietaani, trikloorieteeni ja tetrakloorieteeni, koska kyseisten aineiden pitoisuudet ovat olleet alle määritysrajan, eli myös alle 60 % muuttujan enimmäisarvosta. Riskinarvioinnissa ei ole löytynyt perusteita, jonka mukaan niitä esiintyisi talousvedessä laitoksen toiminta-alueella.

Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä

Kirkkotie 49, 04310  TUUSULA
p. 040 5040 444
etunimi.sukunimi(at)kuvesi.fi

Vikapäivystys (24h/7vrk) p. 040 504 0444